Regulamin Usług Serwisowych firmy Welo K.Kalicki

 

 

§1 Postanowienia Ogólne

 • Serwis Welo K.Kalicki świadczy usługi naprawy pogwarancyjnej ekspresów do kawy.
 • Adres firmy: Żabokliki ul. Zakładowa 6, 08-110 Siedlce.
 • Kontakt: serwis@doktorekspres.pl, nr tel. 797 191 997.

 

Regulamin ten określa zasady świadczenia usług przez firmę Welo K.Kalicki, ul. Zakładowa 6 w Żaboklikach, działającą pod nazwą DoktorEkspres. Obejmuje on serwisowanie ekspresów do kawy domowych, biurowych, gastronomicznych oraz transport urządzeń z i do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

§2 Definicje

 • "Zleceniodawca" lub "Klient" oznacza osobę fizyczną lub prawną, zgłaszającą urządzenie do serwisu.
 • Usługa serwisowa obejmuje diagnostykę, naprawę, czyszczenie z zewnątrz / wewnątrz, odkamienianie oraz opcjonalny transport urządzenia.
 • „Zleceniobiorca” lub „Serwis” definiuje firmę Welo K.Kalicki.

§3 Zgoda na Regulamin

 • Przekazanie ekspresu do Serwisu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

§4 Zakres Usług

 • Serwis oferuje naprawy pogwarancyjne ekspresów różnych marek.
 • Usługi serwisowe obejmują diagnozę, naprawę i konserwację urządzeń.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości jej wykonania lub braku dostępnych części zamiennych.
 • W przypadku braku możliwości naprawy, serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu sprzętu Klientowi z odmiennymi objawami niż te widoczne przed próbą naprawy. Wynika to z charakteru i złożoności niektórych napraw, które wymagają ingerencji w strukturę sprzętu.

§5 Zasady Korzystania z Serwisu

 • Zlecenie naprawy wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 • Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do siedziby firmy lub skorzystania z opcji odbioru przez kuriera.
 • Dostarczając samodzielnie sprzęt do serwisu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu.

§6 Przyjęcie Zlecenia

 • Zlecenie naprawy jest przyjmowane po dostarczeniu urządzenia do serwisu w Żaboklikach, ul. Zakładowa 6.

§7 Odpowiedzialność za Transport

 • Klient dostarczający urządzenie jest odpowiedzialny za jego właściwe zabezpieczenie.
 • Serwis DoktorEkspres nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez klienta.

§8 Koszty Transportu

 • Transport sprzętu spoza miasta Siedlce do i z serwisu realizowany jest przez zewnętrzną firmę kurierską.
 • Odbiór urządzenia na terenie miasta Siedlce realizowany jest bezpłatnie przez firmę Welo K.Kalicki. Odbiór urządzenia po zrealizowanym zleceniu wykonywany jest przez klienta lub po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony umowy (zleceniobiorcę oraz zleceniodawcę) za transport do klienta również odpowie Serwis.
 • Koszt odbioru urządzeń przez firmę Welo K.Kalicki poza terenem miasta Siedlce (nie dalej niż 10 kilometrów od granicy miasta Siedlce) ustalany jest indywidualnie z klientem. 

§9 Odpowiedzialność

 • Serwis nie ponosi odpowiedzialnośći za straty wynikające z przestoju urządzenia w trakcie ralizacji naprawy.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

§10 Dane Osobowe

 • Zlecenie usługi serwisowej wymaga podania danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych RODO z dnia 10 maja 2018 r.

§11 Zgłaszanie Usterki

 • Klient w miarę możliwości powinien dokładnie określić rodzaj i okoliczności powstania usterki.
 • Technik diagnozuje urządzenie tylko pod kątem usterek zgłoszonych przez klienta.

§12 Diagnostyka i Koszty Naprawy

 • Koszt Diagnostyki klient ponosi tylko i wyłącznie rezygnacji z naprawy.
 • W przypadku akceptacji wyceny koszt diagnostyki nie jest uwzględniany w rozliczeniu końcowym.
 • Klient otrzyma wycenę naprawy po zakończonej diagnostyce.
 • Koszt Naprawy urządzenia jest uzależniony od ilości roboczogodzin technika potrzebnych do usunięcia usterki i ustalany jest indywidualnie.
 • Płatność za usługę jest dokonywana po zakończeniu naprawy.

§13 Dodatkowe Nieprawidłowości

 • W przypadku wykrycia dodatkowych usterek, Klient w pierwszej kolejności otrzyma informację telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości na podany w zleceniu adres e-mail, a następnie serwis po uzyskaniu zgody od klienta dostarczy kolejny kosztorys z zawartymi dodatkowymi kosztami.

§14 Rezygnacja z Naprawy

 • Rezygnacja z naprawy wiąże się z pokryciem przez klienta kosztów diagnostyki oraz ewentualnych kosztów transportu.

§15 Akceptacja Wyceny

 • Wycena naprawy przekazywana jest telefonicznie przez konsultanta firmy lub na adres mailowy podany w formularzu.
 • Akceptacja wyceny powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania kosztorysu naprawy.
 • Brak akceptacji równoznaczny będzie z rezygnacją z usługi, a co za tym idzie klient zobowiązuje się ponieść koszty wymienione w paragrafie nr. 14 (§14).

§16 Opłata za Przechowywanie

 • Za przechowywanie urządzenia po rezygnacji z usługi i nie odebraniu urządzenia w ciągu 10 dni roboczych. Naliczana jest opłata w wysokości 5 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę.
 • Za przechowywanie urządzenia w przypadku braku akceptacji wyceny i nie odebraniu urządzenia w ciągu 10 dni roboczych, naliczana jest opłata w wysokości 5 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę.

§17 Gwarancja  

 • Serwis udziela gwarancji na wykonane usługi w wysokości 6 miesięcy liczonych od dnia odebrania urządzenia z serwisu.
 • Serwis udziela gwarancji na części wymienione w trakcie naprawy w wysokości 12 miesięcy liczonych od dnia odebrania urządzenia z serwisu.

§18 Gwarancja i reklamacje

 • W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, czyli dostarczenia sprawnego technicznie sprzętu lub wystąpienia usterki innej niż wcześniej usunięta przez serwis, serwisant przeprowadzi ponowną diagnostykę. Następnie przedstawi Klientowi kosztorys zgodnie z zasadami nowej usługi serwisowej
 • W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, czyli dostarczenia sprawnego technicznie sprzętu lub wystąpienia usterki innej niż wcześniej usunięta przez serwis, serwisant przeprowadzi ponowną diagnostykę. Następnie przedstawi Klientowi kosztorys zgodnie z zasadami nowej usługi serwisowej
 • W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot kosztów naprawy, pomniejszony o koszt diagnostyki sprzętu, w terminie 14 dni od odebrania sprzętu z serwisu.

§19 Postanowienia Końcowe

 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej serwisu.

 

 

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.